KATTARPS MEJERI.

Detta andelsmejeri stod färdigt och kunde sättas i gång strax före julen år 1900.
Det var en dyrbar anläggning och ett av de mest påkostade mejerierna för sin tid.
Den dagliga mjölkmängden var under de första åren c:a 9000 kg.
Under de sista årtiondena av 1800 talet inrättades mejerier vid många större gårdar, såsom t.ex. vid Västraby och vid Rögle.
Dessa båda mejerier ansågs otidsenliga.
De nedlades, men i samband därmed bildades Norra Luggude Härads Mejeriförening, och det var denna förening, som byggde mejeriet vid Kattarps järnvägsstation.
Mejeriet i Kattarp är sedan den 1 januari 1929 anslutet till Luggude Mejeriförening, som vid den tiden ägde mejerierna vid Mjöhult och i Höganäs, och vartill numera också hör mejeriet vid Kullenbergstorp i Jonstorps socken.
Av den dagliga mjölkmängden vid det nystartade andelsmejeriet i Kattarp kom omkring hälften från av konsul P. Olsson i Hälsingborg ägda eller arrenderade gårdar, såsom Rögle säteri, Johanneshus, Rönnhult, Svedbergagården och Oregården.
Den andra hälften kom från skånska Sockerfabriks AB:s gårdar Västraby och Brogårda m.fl., samt från leverantörer i Gunnarlunda, Fleninge, Hjälmshult, Östraby o.sv.
Många mjölkleverantörer i Kattarp hade tidigare anslutit sig till andelsmejeriet i Strövelstorp.
De första ledarna för mejeriet i Kattarp var konsul P. Olsson, direktör Malte Sommelius, som representerade sockerfabriksaktiebolagets gårdar, lantbrukarna Johns Jönsson, Lundsgården, och Gustaf Gunnarsson, Östraby.
Mejeriet byggdes för tillverkning av smör.
Men omkring år 1911 inrättades på mejeriets tomt ett ostmejeri, vilket ända tills år 1932 arrenderades av Per Bondessons Lantbruksaktiebolag i Svalöv.
Efter nämnda år bedrev andelsmejeriföreningen själv osttillverkningen.
Denna upphörde helt under år 1954.
Ett par år därefter överlämnades mejerilokalerna till Nordvästra Skånes Mejeriförbund, som där och sedan den 1 maj 1956 har en s.k. smörcentral, vartill grädde levereras från mejeriet i Mjöhult: Smörtillverkningen pr dag är omkring 3000 kg.

Föreståndare för Kattarps mejeri har varit:
C.M. Ohlsson 1900 - 1929  (död 1931).
Fritjoff Christenson 1929 - 1941 och Stig Bynke Sedan år 1941.

Utförliga uppgifter om Kattarps mejeri finnes i Luggude Mejeriförenings jubileumsbok 1948, efter uppdrag utarbetad av Olof S. Eriksson.
KATTARPS MEJERI